Propisi iz turizma

Važeće zakone i provedbene propise iz područja ugostiteljstva i turizma možete pronaći na Internet stranicama Narodnih novina www.nn.hr i Ministarstva turizma/Propisi iz turizma www.mint.hr

Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica, koristi se za izvršavanje zadaća i poslovanja sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu. Uplaćena sredstva boravišne pristojbe za Županju dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:

65% sredstava Turističkoj zajednici grada, od čega 30% sredstava Turistička zajednica doznačuje Gradu, i ta se sredstva koriste isključivo za poboljšanje uvjeta boravka turista na temelju prethodno usvojenoga zajedničkog programa
10% sredstava Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije
25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici
Plaćanje boravišne pristojbe
Platitelj: Ime i prezime, adresa
Primatelj: Turistička zajednica grada Županje
Broj računa primatelja: IBAN 4810010051753404741
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB platitelja
Opis plaćanja: Uplata boravišne pristojbe

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja , drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Iznimno, kad se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljski usluga u domaćinstvu, odnosno kad se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način :

osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi put :
– do 31. srpnja – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
– do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa BP za tekuću godinu
– do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa BP za tekuću godinu
– nakon 30. rujna – ne plaćaju paušalni iznos BP za tekuću godinu
osobe koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile :
– do 30. lipnja – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu
– do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa BP za tekuću godinu
– do 31. kolovoza –-plaćaju puni iznos BP za tekuću godinu
osobe koje su ishodile rješenje glede povećanja ili smanjenja smještajnih kapaciteta do 01. lipnja tekuće godine, BP plaćaju prema važećem rješenju.
Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po osnovnom ležaju za Županju (B razred) iznosi 255,00 kn.

Inspekcijski nadzor nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom boravka turista obavlja nadležna inspekcija Ministarstva financija.
Turistička članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama Zakona o turističkim članarinama.

Od ukupno uplaćenih sredstva članarine za Županju, 7,5% izdvaja se na posebni račun Hrvatske turističke zajednice i koristi se namjenski za potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima, a preostala sredstva dostavljaju se korisnicima prema sljedećem rasporedu:
1. 65% sredstava Turističkoj zajednici grada Županje
2. 10% sredstava Turističkoj zajednici Vukovarsko-srijemske županije,
3. 25% sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Plaćanje turističke članarine
Platitelj: Ime i prezime, adresa
Primatelj: Turistička zajednica grada Županje
Broj računa primatelja: HR5310010051753427155
Model: 67
Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB platitelja

Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine ili grada u kojem ima sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice.

Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije, članarinu plaća na području općine ili grada gdje obavlja djelatnost.

Pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.

Konačni obračun članarine pravna i fizička osoba obavlja u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak.

Ako pravna i fizička osoba u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njezin zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine uvećan za eskontnu stopu.

Ako pravna i fizička osoba ne uplati članarinu u zakonom utvrđenom iznosu i roku, postupit će se sukladno propisima i po postupku za prisilnu naplatu poreza.

Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

Turistička zajednica

Veliki kraj 66, 32270 Županja
Phone: +385 (0)32 830 299
Fax: +385 (0)32 832 711
E-Mail: tz-zupanja@vk.t-com.hr
Web: http://www.tz-zupanja.hr/

tzzupanjatznijemcitzvukovartziloktzvinkovcisrijemslavonija footer